domingo, 4 de diciembre de 2011

¿FAÇAQUÉ?

¿ Que es “façana”? …¿una merda catalana?
Puix mes o manco. ¿I aço a que ve?
Puix que el passat 24 de març de 2011 fon inaugurat el MUMAF (Museo de Manises de la Fotografía) Carlos Sanchis García, i se presentà al poble la restauracio de la FRONTERA del edifici “El Arte” que acollix el dit museu i atres dependencies.
I encara que no poguerem anar mos arribà noticia del acte per mig de distints amics que si estigueren. U d’ells , amiga en este cas, una dona major molt ilusionà de com lluïa la fachà de “El Arte” tras la magnifica restauracio de Arturo Mora i Ceramicas Bondia.
I es que esta dona mos contà que en el discurs de presetacio una amable senyoreta o senyora soltà unes cuantes voltes una paraula i com dins del context no ho acabà d’entendre la nostra amiga en voremos mos preguntà.
“Escolteu. Vosatros que sou uns estudiosos de la Llengua Valenciana. L’atre dia la chiqueta que feu la presentacio de l’acte soltà unes cuantes paraules un poquet raretes i yo voldría saber si son valencianes”.
En acabant nostra amiga no fon capaç de reproduirmos la famosa parauleta, ya que no s’enrecordaba, i mos dia que tenía que vore en “restauracio” per el context. Indagant i parlant en atres coneguts que si estigueren s’enterem que la parauleta de marres es “façana”. I hem de dir que no, que eixa paraula que ya no volem repetir, per innecessaria, NO ES VALENCIANA. De nou el Partit Popular com a colaboraor necessari de la catalanisacio de la nostra cultura. I si be hem de dir que es certament normal que els idiomes se facen prestams de paraules, en este cas es del tot innecessari puix en Llengua Valenciana pera definir el parament exterior d’un edifici no es que tenim una paraula, sino que ne tenim tres.
FRONTERA-ENFRONT-FACHÀ(DA)
De les tres se troben abundants eixemples en escrits de tot tipo, siguen de caracter llexicografic, com legals, com de creacio lliteraria. Sinse anim de ser exhaustius i en ajuda del Diccionari Historic del Idioma Valencià Modern de Ricart Garcia Moya vos anotem aci unes poques:
“paret frontera” (Pou, Onofre: Thesaurus puerilis) any 1575
“fronteres y portes” (A. M. de Oriola n,286 f.10) any 1628
“a la frontera del enemich” (Blay: Sermó de la conquista, p.35) any 1666
“en la fachada…”(Ballester,J.B.:Aprobació del Ramellet del bateig) any 1667
“estaba pintat en la fajada” (Coloqui de Tito y Sento) any 1789
“treballant fachades” (Consullta que ha tingut el Rat Penat) any 1800
“la frontera del convent” (Coloqui de vadoro) any 1800
“mes llums orlaren la fajada” (Valencia per sos Reys) any 1802
“en la paret frontera” (Baldoví: El virgo de Visanteta) any 1845
“la fachá adorna de boles y gallardets” (Badia: La matiná de Sen Roc f. 3) any 1864
“fachá que perteneix a la casa” (Palanca: El secret del agüelo p.5) any 1870
“en primer terme, una gran fachà” (Colom: El benefisi de la Mora p.7) any 1881
“fachá en banquets d’obra” (Soler, S.: ¡Mos quedem! p.41) any 1907
“frontera principal de la antiga Llonja” (Gadea:Tipos, p.73) any 1908
“allansán a pedre la fachá” (Canyisaes,Monóver p.125) any 1909
“y en segón terme,una fachá de barraca” (Peris Celda: Terres malahides, p.13) any 1919
“molta fachá y la petaca buida” (Peris: El dolor de fer be, p.7) any 1921
“en la famosa fachá” (¡Chofer, al Novetats! p.15) any 1925
“fachá principal d’una caseta bonica” (Peris Celda: La peixca de la ballena) any 1926
“la fachá del edifici” (Meliá: Com els cacherulos, p.10) any 1926
“casa de peixcaors…en la fachá” (Montesinos: ¿Y diuen qu’el peix es car? P.5) any 1926
“tenim una fachá en la casa” (Valls: La verbena. Alcoy.p.4) any 1935
“ahir dispararen un tir contra la fachada” (Ivars, Andrés: Diari) 25 de juliol del any 1936
“com es la fachá del banc” (Llibret foguera Chapí. Alacant) any 1955Ho deixarem aci. Creguem que sobra com a demostracio de que els valencians hem parlat la nostra llengua sinse complexos hasda que han aplegat cuatre coents colaboracionistes en el catalanisme i els seus ensomis de grandea del imperi dels inexistents paisos catalans.
Puix aixó, que no cal enmerdar la Llengua Valenciana en la parauleta dels… cordons, i que el seu us no denota cultura, si no tot lo contrari.


Per ultim, mes informacio en este articul del investigaor valencià Ricart Garcia Moya


http://perso.wanadoo.es/rgmoya/extra/facana.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario